KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZWYKŁYCH ORAZ DANYCH SZCZEGÓLNYCH KATEGORII (TZW. DANYCH WRAŻLIWYCH)

W wykonaniu obowiązku nałożonego na Administratora danych ?Anna Czarnocka-Szenawa, 18-go Stycznia 31, 09-500 Gostynin???????, wynikającego z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: ?RODO?) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana zwykłych oraz wrażliwych danych osobowych jest Anna Czarnocka-Szenawa??????????????, dalej też jako: ?Gabinet stomatologiczny?.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail:  anadent@onet.pl oraz tel.: 601981926.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w postaci zbiorów danych medycznych pacjentów Gabinetu stomatologicznego i możemy wykorzystywać je w następujących celach:
 1. udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, przy zapewnieniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym dane te są przetwarzane;
 2. w celu udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;

? na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia2004 oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ponadto, Pani/Pana dane osobowe możemy wykorzystywać w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna ? art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 2. wykonania ciążących na Gabinecie stomatologicznym obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna ? art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 3. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna ? art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna ? art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna ? art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
 • Ponadto, Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać: podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe i uczestniczącym w wykonaniu naszych czynności oraz innym administratorom, w szczególności podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (np. aplikację FELG Dent).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej.

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo:
 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 2. do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub innego uprawnionego organu nadzoru, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO;

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.